Oprogramowanie dla firm

Dla kogo umowa o dzieło 2022 (wzór) – niezbędnik dla korzystających z tej formy zatrudnienia

Faktura VAT » Dla kogo umowa o dzieło 2022 (wzór) – niezbędnik dla korzystających z tej formy zatrudnienia
Oceń ten post

Umowa śmieciowa czy wolność wyboru formy i czasu pracy? Jak wygląda, kiedy korzystna dla obu stron, rozliczenia umowy o dzieło? Jak pobrać prawidłowy wzór umowy o dzieło? Poniżej pigułka wiedzy o umowie o dzieło dla zabieganych. 

Co to jest i na czym polega -definicja przedmiotu umowy o dzieło

Kiedy przedmiotem zawieranego przez strony kontraktu jest dzieło (wykonanie produktu, usługi lub działalności twórczej, namacalny rezultat działania), którego rezultat wykonania powinien być zgodny z oczekiwaniami zlecającego – mamy do czynienia z umową rezultatu. Stronami tej formy zatrudnienia są: Przyjmujący ( wykonawca dzieła -zobowiązuje się do jego wykonania i odpowiada za rezultat, mający wartość dla Zamawiającego) i Zamawiający, będący osobą zlecającą wykonanie danej pracy.  To umowa cywilnoprawna -stosuje się do niej zapisy Kodeksu Cywilnego. Zgadzając się na warunki i podpisując kontrakt, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a potem przeniesienia praw autorskich na zamawiającego.

Warto też pamiętać, że wykonujący pracę ponosi pełną i bezpośrednią odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dzieła. Nie odpowiada jednak za wadę, która powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez stronę zlecającą. Wykonawca może udzielić zamawiającemu gwarancji na dzieło, do których stosuje się przepisy o gwarancji przy sprzedaży. 

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła dla przyjmującego zamówienie -jak rozliczyć? jakich umów nie trzeba zgłaszać do ZUS?

Za wykonanie dzieła Przyjmującemu należy się wynagrodzenie, jednak tego typu konstrukcja nie gwarantuje stałego przypływu gotówki, jest raczej formą rozliczenia stosowaną do pojedynczych zleceń Niestety, przepisy prawa nie wskazują wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym kraju dla takiej umowy -nie precyzują stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.

Umowa o dzieło, w odróżnieniu od zlecenia, jest w Polsce nieoskładkowana (brak składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne). Wyjątkiem jest jej zawarcie z własnym pracownikiem, wówczas pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP.  Obowiązkowe jest jednak wpłacanie przez zamawiającego zaliczek na poczet podatku dochodowego:

 • gdy wynagrodzenie nie przekracza 200 zł, a jej odbiorcą nie jest pracownik -w grę wchodzi podatek zryczałtowany w wysokości 18 proc. odliczonych od przychodów (z pominięciem odliczenia kosztów uzyskania przychodu),
 • przy wyższej kwocie wynagrodzenia zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. kwoty dochodu uzyskanego przez przyjmującego zlecenie.

Regulacje dotyczące zasad zawierania i rozliczania takich przypadków zawarte są w art. 627-646 Kodeksu cywilnego. 

Umowa o dzieło. Program.

Jak odstąpić od umowy o dzieło (sytuacje, w jakich może dojść do wypowiedzenia)

Rozwiązanie może nastąpić zgodnie z  art.644 KC w przypadku gdy:

 • przyjmujący wykonuje dzieło w sposób niezgodny bądź nie dotrzymuje określonych terminów (opóźnia się z oddaniem przedmiotu opisanego w kontrakcie), 
 • wynik pracy ma wady, których zamawiający nie akceptuje- można w takim wypadku wezwać wykonawcę do zmiany sposobu pracy i wyznaczyć dodatkowy termin lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła osobie trzeciej; może także nie wyznaczać dodatkowego terminu i przejść do wypowiedzenia,
 • wykonanie dzieła wymagało współpracy obu stron, a do tej współpracy nie doszło z winy jednej ze stron. 

Za wypowiedzeniem powinno iść rozliczenie ewentualnych kosztów poniesionych w trakcie trwania zobowiązania pracy. Materiał dostarczony przez Zamawiającego rozliczany jest inaczej niż w przypadku samowystarczalności Przyjmującego. Podobnie w razie odstąpienia bez wyraźnej przyczyny- po stronie zamawiającego pozostaje zapłata pełnej wysokości uzgodnionego wynagrodzenia pomniejszonego o tyle, ile ten, kto wykonuje dzieło, zaoszczędził z powodu nieukończenia pracy.

Umowa o dzieło – kto najchętniej z niej korzysta? 

Zazwyczaj tę formę zatrudnienia stosuje się w przypadku organizacji imprez wszelkiego rodzaju, tworzeniu autorskich programów, zamówieniach z obszaru sztuki lub kultury. 

Stronami mogą być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe itp.). 

Jeśli umowa zostaje zawarta pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą, zastosowanie znajdą przepisy o sprzedaży konsumenckiej – oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał potwierdzić najważniejsze postanowienia na piśmie. 

Jakie elementy obligatoryjnie powinna zawierać umowa o wykonanie dzieła? 

Wzorzec umowy składać się powinien z następujących elementów:

 • strony podpisujące (w zależności od formy prawnej, wymagane są różne kategorie informacji identyfikujących jednoznacznie podmioty), 
 • przedmiot (określenie wszystkich kluczowych informacji dotyczących sposobu wykonania dzieła), 
 • wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys) oraz terminy jego wypłaty, 
 • datę końcową zamówienia (terminy wykonania dzieła), 
 • ewentualne inne postanowienia (zmiany sposobu wykonania i inne). 

Zwykle dodaje się także zapis, iż w sprawach nieuregulowanych zapisami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Należy również zaznaczyć, że dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Umowa o dzieło. Program do wystawiania faktur

Jak wystawić umowę o dzieło?

Zarządzanie dokumentacją kadrową funkcjonalnie wesprze dedykowany program do wystawiania dokumentów prawnych i rachunków. Pozwala on na stworzenie trzech podstawowych typów umów. Daje także możliwość tworzenia i edycji własnych, dopasowanych do profilu Twojej działalności. Sprawdź, jak prosto i intuicyjnie możesz je wystawić w naszym programie.

Masz jednocześnie wgląd we wszystkie wystawione dokumenty w celu zarządzania nimi.

Udostępnij ten artykuł
Aleksandra Młodzińska
Aleksandra Młodzińska
Artykuły: 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *