Wzór faktury VAT

Podatnicy VAT dokumentują dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych za pomocą faktur. To podstawowy dowód sprzedaży, który umożliwia nabywcy m.in. odliczenie podatku naliczonego. Choć ujednolicony wzór faktury VAT nie został określony w przepisach, wiemy dokładnie, jakie dane powinien zawierać taki dokument.

Wzór faktury VAT – dane na fakturze

Fakturę VAT należy wystawić do każdej transakcji dokonywanej na rzecz innego przedsiębiorcy. W przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, obowiązek ten zachodzi, gdy nabywca wystąpi z takim żądaniem. Ponadto zarejestrowani podatnicy VAT wystawiają fakturę VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju.

Regulacje dotyczące danych, jakie powinny znaleźć się na fakturze wystawianej przez VAT-owca, znajdują się w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. W przepisach tych określono pewnego rodzaju wzór faktury VAT – może mieć różną formę i wygląd, jednak zakres danych jest zawsze ustandaryzowany.

Zgodnie z tym przepisem, wzór faktury VAT musi zawierać następujące dane:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem;

Dodatkowe elementy na fakturze

W zależności od rodzaju czynności wykonywanych przez podatnika, wystawiana przez niego faktura VAT nieraz zawiera też inne dodatkowe elementy, np.:

Wyrazy „metoda kasowa” muszą znaleźć się na fakturze wystawianej przez podatników, którzy wybrali tę metodę do rozliczania VAT.

Wyraz „samofakturowanie”, gdy nabywca wystawia fakturę VAT w imieniu sprzedawcy.

Wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, gdy podatnik sprzedaje towary lub świadczy usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy. Przy czym kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł lub równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Wyrazy “procedura marży dla biur podróży” przy świadczeniu usług turystycznych, których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży.

Wyrazy “procedura marży – towary używane”, “procedura marży – dzieła sztuki” lub “procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki” przy sprzedaży określonych towarów.

Faktura VAT może też zawierać inne elementy, niewymienione w ustawie. Wśród nich można wymienić np. termin płatności, numer rachunku sprzedawcy czy kwoty udzielonych rabatów. Obecnie nie ma natomiast obowiązku umieszczania w nazwie dokumentu słowa „VAT” ani oznaczeń „kopia/oryginał”.

Faktura uproszczona

W przypadku, gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł lub 100 euro, podatnik może wystawić na rzecz innego podmiotu gospodarczego fakturę uproszczoną. Dokument taki zawiera mniejszy zakres obowiązkowych danych. Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, nie musi zawierać m.in. imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy oraz jego adresu.

Faktura uproszczona musi zawierać następujące dane:

  1. datę wystawienia,
  2. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub świadczenia usług, o ile taka data różni się od daty wystawienia,
  3. kolejny numer faktury, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje
  4. imię, nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres,
  5. numery, za pomocą których sprzedawca oraz nabywca mogą być zidentyfikowani dla podatku od towarów i usług,
  6. nazwę towaru lub usługi,
  7. kwoty rabatów oraz wcześniej otrzymanych należności, jeśli są one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  8. stawki podatku VAT,
  9. kwotę należności ogółem.

Wzór faktury VAT w programie Faktura VAT 2021

Opracowany z myślą o sprawnym, ale też precyzyjnym i zgodnym z przepisami wystawianiem faktury, program Faktura VAT 2021 pozwala na praktyczne zarządzanie sprzedażą. Poniżej prezentujemy wzór faktury VAT wygenerowany z tego programu:

Wzór faktury VAT z programu Faktura VAT 2021

Oczywiście w razie potrzeby dokument będzie zawierał wszelkie niezbędne oznaczenia i inne szczegółowe dane. Fakturę VAT wystawia się za pomocą wygodnego edytora. Już na początku można zaznaczyć m.in. zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT, wybór metody kasowej czy faktury uproszczonej.

Faktura

Na dalszym etapie edycji faktury można rozwinąć listę „Sposób rozliczenia”. Znajdziemy tam m.in. opcję samofakturowania, marży itp.

Udostępnij ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *