Oprogramowanie dla firm

Umowa zlecenie 2022. Pobierz darmowy wzór, druk

Faktura VAT » Umowa zlecenie 2022. Pobierz darmowy wzór, druk
Oceń ten post

Umowa zlecenie zaliczana jest do umów cywilnoprawnych – to jedna z najczęściej stosowanych w Polsce form zatrudniania pracowników. Sprawdź, do czego zobowiązuje ona zleceniobiorcę i zleceniodawcę oraz jak prawidłowo sporządzić taki dokument. Pobierz też darmowy wzór umowy zlecenia na 2022 r.

Umowa zlecenie 2022

Umowy zlecenia nie podlegają pod przepisy Kodeksu pracy. Regulacje dotyczące ich zawierania zostały określone w art. 734–751 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, umowa zlecenia jest umową starannego działania – zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych umową czynności przy zachowaniu należytej staranności. Przy czym w przypadku umowy zlecenia, w przeciwieństwie do umowy o dzieło, jej wypełnieniem nie musi być określony rezultat. Znaczenie mają działania podjęte w celu jego osiągnięcia.

Choć zleceniobiorca zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt podjętych czynności, powinien je wykonać osobiście. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego będzie odpowiedzialny za nienależyte wykonanie zlecenia oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku jego działań.

Jeżeli w umowie zawarto taki zapis, objęte nią zadania mogą zostać powierzone przez zleceniobiorcę osobie trzeciej. W takiej sytuacji odpowiedzialnością obarczone zostaną obie te osoby – zleceniobiorca i jego podwykonawca.

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie zarówno przez zleceniodawcę, jak i przez zleceniobiorcę. W przypadku umów cywilnoprawnych nie obowiązuje bowiem okres wypowiedzenia jak przy umowie o pracę. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby taki termin został przez obie strony ustalony w umowie.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Umowa zlecenie, podobnie jak umowa o pracę, objęta jest minimalnym wynagrodzeniem. Przy czym w przypadku tej pierwszej mamy określoną stawkę godzinową. W 2022 r. wynosi ona 19,70 zł brutto za godzinę. Stawka ta jest ściśle związana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, ulega więc zmianie za każdym razem, gdy wchodzą w życie przepisy podnoszące minimalne wynagrodzenie.

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników na umowę zlecenie ma obowiązek ewidencjonowania ich czasu pracy. W razie kontroli taka ewidencja pozwala organom podatkowym ustalić, czy spełniony został wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej.

W 2022 r. umowa zlecenie podlega tym samym składkom, co umowa o pracę. Przedsiębiorca ma więc obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do ZUS na druku ZUS ZUA. Jeśli posiada on inne tytuły do ubezpieczeń, należy zgłosić go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Obowiązkowe elementy na umowie zleceniu

Aby umowa zlecenie była wiążąca i dobrze zabezpieczała interesy obu stron, musi być odpowiednio skonstruowana. Dokument ten powinien zawierać następujące elementy:

1) oznaczenie stron umowy: dane podmiotu zlecającego wykonanie czynności (zleceniodawcy) oraz dane wykonującego zlecenie (zleceniobiorcy)

2) określenie przedmiotu zlecenia – opis czynności, które są przedmiotem umowy oraz wszystkie wytyczne co do ich wykonywania;

3) wynagrodzenie – określenie wysokości wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy (dotyczy umów odpłatnych)

4) data rozpoczęcia umowy

5) data zakończenia umowy;

6) ewentualnie inne ustalenia, np. forma zapłaty czy termin wypowiedzenia umowy;

7) podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy

Szczególne znaczenie przy sporządzaniu umowy zlecenia ma punkt nr 2. Powinien on możliwie precyzyjnie określać, na czym polegają zadania zleceniobiorcy. W tej pozycji dobrze jest również zamieścić obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy. Mogą one dotyczyć np. dostarczenia odpowiednich narzędzi potrzebnych do wykonania powierzonych zadań. Precyzyjne skonstruowanie tego punktu ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków współpracy przez którąś ze stron.

Pobierz darmowy wzór umowy zlecenie 2022:

Program do umów – jak wystawić umowę zlecenie

Sporządzanie umowy zlecenia okazuje się znacznie łatwiejsze z funkcjonalnym programem. Nasz dedykowany program do wystawiania umów i rachunków pozwala na wystawianie trzech typów dokumentów: umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz umowy o pracę. Umożliwia także tworzenie i edycję własnych umów.

Wystawianie nowej umowy w programie:

Umowa zlecenie - wystawienie w programie

Podgląd umowy:

Podgląd umowy

Dostęp do listy wystawionych umów:

Umowy
Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *