Oprogramowanie dla firm

Umowa handlowa – wzór

Faktura VAT » Umowa handlowa – wzór
Oceń ten post

Prawidłowo sporządzona umowa handlowa zabezpiecza interes obu stron transakcji. Choć zasadniczo może być zawarta w formie ustnej, zdecydowanie częstszą praktyką jest spisywanie odpowiedniego dokumentu. Sprawdź, jakie dane powinna zawierać umowa handlowa.

Dobra praktyka przedsiębiorców

Umowa handlowa, zwana też umową o współpracy handlowej, to jeden z bardzo często wystawianych dokumentów. Posługują się nimi zarówno duże firmy, jak i małe przedsiębiorstwa. O ile jednak Kodeks cywilny reguluje zakres danych na dokumentach takich jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa leasingu czy spedycji, o tyle nie znajdziemy w nim wzoru umowy handlowej. Warto jednak posłużyć się ogólnymi przepisami i zasadami dobrego funkcjonowania przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym.

Wyróżniamy dwa typy umów handlowych:

  • Obrót konsumencki: Umowa zawierana pomiędzy podmiotem gospodarczym a konsumentem
  • Obrót profesjonalny: Umowa zawierana pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Sporządzanie umów handlowych w formie pisemnej to dobra praktyka przedsiębiorców. Wszelkie spory, które mogą wystąpić na późniejszym etapie współpracy, są wtedy znacznie łatwiejsze do rozstrzygnięcia. Zapisy w umowie mają szczególne znaczenie w przypadku, gdy spór rozstrzygany jest na drodze sądowej. Przyjrzyjmy się zatem elementom, jakie powinna zawierać dobrze przygotowania umowa handlowa.

Umowa handlowa – jakie dane powinna zawierać

Praktyka przedsiębiorców jest bardzo różna – podobnie różne mogą być umowy handlowe. Jednak pewne dane powinny znaleźć się na każdej z nich:

  • Strony umowy
  • Przedmiot umowy
  • Obowiązki stron
  • Sposób rozliczenia
  • Forma płatności
  • Postanowienia końcowe

Przyjrzyjmy się im po kolei:

Strony umowy. Prawidłowo sporządzona umowa handlowa powinna zawierać pełne dane podmiotów będących stronami umowy. Istotne jest również, aby w poszczególnych punktach kontraktu były one określane w taki sam sposób – zapobiegnie to niedopowiedzeniom i niezrozumieniu treści umowy.

Przedmiot umowy. Dość często przedmiotem umowy są towary bądź usługi określone w ofercie handlowej. Aby uniknąć niejasności, warto posługiwać się tymi samymi wyrażeniami. Przedmiot umowy musi być w umowie handlowej dokładnie opisany – szczególnie, gdy jest nim wiele różnych produktów lub usługi o szerokim zakresie.

Obowiązki stron. Ważnym punktem umowy jest jasne i precyzyjne określenie powinności każdej ze stron. Obowiązki wynikające ze współpracy muszą być wyznaczone w taki sposób, aby nikt nie miał co do nich wątpliwości i można było w prosty sposób rozstrzygnąć ewentualne spory.

Sposób rozliczenia. Umowa handlowa musi zawierać informację o cenie towaru lub usługi, które są przedmiotem transakcji. Koniecznie też należy w tym punkcie umieścić termin zapłaty oraz adnotację o konsekwencjach ewentualnej zwłoki w tym zakresie. Warto jasno sprecyzować wysokość odsetek, które będą naliczane w przypadku spóźnienia z dokonaniem zapłaty.

Forma płatności. W tym miejscu wyznaczamy, w jaki sposób odbiorca zapłaci należność za wykonaną czynność – gotówką czy przelewem.

Postanowienia końcowe. W tym punkcie można zawrzeć różne ważne informacje. Najistotniejsze jest jednak wyznaczenie sądu, który będzie rozstrzygał ewentualne spory, określenie warunków wypowiedzenia umowy, a także dodanie klauzuli, iż wszelkie zmiany w umowie muszą być wprowadzane w formie pisemnej.

Pozostałe dane

W umowie handlowej można też zawrzeć inne informacje, istotne z punktu widzenia konkretnej transakcji i uwzględniające specyfikę współpracy. Wśród takich adnotacji można wymienić np. opcję udzielenia kredytu kupieckiego, konieczność informowania w przypadku zmiany cen itp. Aby dokument był wiążący, obie strony muszą złożyć na nim swoje podpisy. Nie zapomnijmy też o dacie i miejscu podpisania umowy – to ważne dane m.in. z punktu widzenia realizacji dostawy czy usługi.

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *