Oprogramowanie dla firm

Ulgi podatkowe 2023 – nowe odliczenia w PIT za 2022

Faktura VAT » Ulgi podatkowe 2023 – nowe odliczenia w PIT za 2022
Oceń ten post

Ulgi podatkowe 2023 roku to sposób na obniżenie wymiaru podatku do zapłaty. W rozliczeniu PIT za 2022 można skorzystać z nowych preferencji, takich jak np. ulga na powrót, ulga dla pracujących seniorów czy ulga dla rodziców 4 i więcej dzieci. Sprawdź, jakie ulgi i odliczenia przysługują osobom fizycznym w 2023 r.

Nowe ulgi podatkowe 2023

Ulgi podatkowe 2023 roku dzielą się na odliczane od podatku i od dochodu. W rozliczeniu PIT za 2022 roku obowiązują nowe tego typu preferencje, wprowadzone mocą przepisów Polskiego Ładu:

Ulga na powrót

Podatnicy, którzy zdecydowali się na powrót do Polski i zmianę rezydencji podatkowej, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. W rozliczeniu PIT za 2022 rok będzie ono przysługiwać do kwoty 85 528 zł. Ulga obejmuje przychody osiągnięte z umów o pracę, umów zlecenie oraz z działalności gospodarczej.

Ulga dla pracujących seniorów

Seniorom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (mężczyźni: 65 lat, kobiety: 60 lat), ale zdecydowali się pozostać na rynku pracy, przysługuje tzw. ulga dla pracujących seniorów. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest rezygnacja ze świadczenia emerytalnego. Limit zwolnienia z podatku dochodowego wynosi 85 528 zł – dotyczy przychodów z działalności gospodarczej, umów o pracę i zlecenie.

Ulga dla rodziców 4+

Rodzice czworga i więcej dzieci mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł przychodu. Przy czym dla małżonków składających wspólne zeznanie PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37 ulga będzie podwojona. Dodatkowo zachowują oni prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku 30.000 zł (łącznie dla małżonków aż 231 056 zł). Jedynym warunkiem jest potwierdzenie wieku oraz liczby dzieci.

Odliczenia od dochodu dla przedsiębiorców

Polski Ład wprowadził też nowe ulgi podatkowe 2023 r. przysługujące przedsiębiorcom w określonych sytuacjach. W PIT za 2022 r. można skorzystać z następujących odliczeń od dochodu:

Ulga na robotyzację

Na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, podatnik może dokonać odliczenia wydatków na maszyny, roboty i urządzenia preferencyjne. Odliczeniu podlega 100% wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych.

Ulga na ekspansję

Nazywana też ulgą na marketing produktu, przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, którzy ponieśli koszty na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Ulga przysługuje do wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym, a warunkiem jej uzyskania jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, sprzedaż nowych produktów lub produktów dotychczas nieoferowanych w kraju.

Ulga na terminal płatniczy

W ramach ulgi można odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji płatniczych. Dla podatników zwolnionych z obowiązku stosowania kasy fiskalnej obowiązuje limit 2.500 zł, a dla pozostałych – 1.000 zł rocznego odliczenia.

Ulga na zabytki (tzw. Pałacyk Plus)

Właściciele i współwłaściciele zabytków nieruchomych mogą odliczyć koszty:

 • wpłat na fundusz remontowy dla zabytku nieruchomego
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (max 50% wydatków)
 • odpłatne nabycie takiego zabytku (odliczenie nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku, max 500 tys. zł.).

Ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

W ramach ulgi można odliczyć 50% kosztów na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Limitem w tym wypadku jest dochód z działalności.

Ulga na inwestycje w spółkę alternatywną

W ramach ulgi można odliczyć 50% wydatków na nabycie lub objęcie udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej bądź w spółce kapitałowej, jeśli alternatywna spółka inwestycyjna posiada w niej co najmniej 5% udziałów. Obowiązuje roczny limit odliczenia 250 tys. zł.

Ulga na związki zawodowe

Ulga pozwala na odliczenie 500 zł składek na rzecz związków zawodowych rocznie.

Pozostałe ulgi podatkowe 2023

W rozliczeniu PIT za 2022 rok można też skorzystać z ulg i odliczeń obowiązujących w latach poprzednich. Przy czym w większości przypadków konieczne jest spełnienie warunków określonych w przepisach.

Odliczenia od podatku w PIT za 2022 r.:

 • Ulga prorodzinna (tzw. ulga na dzieci)
 • Składki zdrowotne (dot. wyłącznie podatku liniowego i ryczałtu)
 • Ulga abolicyjna

Odliczenia od dochodu w PIT za 2022 r.:

 • Ulga na termomodernizacje
 • Ulga na badanie i rozwój (B + R)
 • Odliczenie składek ZUS
 • Ulga na IKZE (konto emerytalne)
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • Ulga na leki
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Odliczenie wydatków na użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną
 • Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego
 • Ulga internetowa
 • Odliczenie darowizn na organizacje pożytku publicznego
 • Ulga na złe długi
 • Odliczenie straty podatkowej
 • Odliczenie darowizny tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe
 • Ulga dla oddających osocze
 • Odliczenie darowizn na cele walki z COVID-19
 • Ulga dla honorowych krwiodawców
 • Odliczenie darowizn na cele edukacji zawodowej

W niektórych przypadkach podatnikowi może przysługiwać nieaktualna ulga (np. ulga odsetkowa czy ulga budowlana). Prawo do odliczenia odpowiednich kwot przysługuje podatnikom, którzy spełnili warunki w okresie obowiązywania ulgi – na zasadzie praw nabytych.

Udostępnij ten artykuł
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 38

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *